Make your own free website on Tripod.com

 
  Esta páxina recolle unha mórea de Siglas, co seus significados, de uso no eido da informática recollidas pacientemente por Anxo Forxan,  el ten todo o mérito do traballo, eu só o coloco a vosa disposición. Case todas as siglas están ordenadas por orde alfabética, mais ao final hai unhas cantas que non. Que prefira pode obter esta lista nun ficheiro ascii.
 
 
 
SIGLAS SIGNIFICADO
   
1394 IEEE Especificación de bus serie con velocidade de ata 125 MBps.
3GL Third Generation Language.
4GL Fourth Generation Language.
ABI Application Binary Interface. Especificacións que deben integrar os procesadores para garantir a compatibilidade das aplicacións.
ACIA Asinchronus Communication Interface Adapter. Chip6850 de Motorola que o standard na xestión do interface MIDI.
ACID ActiveX Control Insertion Device. Utilidade que lista os controles ActiveX dispoñibles nun sistema e inserta as etiquetas HTML requeridas.
ADC Analog Digital Converter.
ADCCP Advanced Data Communications Control Procedure.Protocolo del nivel de enlace de datos.(como HDLC).
ADO Active Data Objects. API de Microsoft para crear aplicacións web que manipulan datos de unha base de datos.
ADPCM Adaptative Delta Pulse Code Modulation. Procedemento de compresión de mostrasde son usado nas tarxetas de son.
ADSL Asymetric Digital Subscriber Line. Transmisións de Hasta 9 Mbps polocableado de cobre dos teléfonos de hoxe.
AES Application Enviroment Specification. Estándadres da OSF para compatibilidade de sistemas UNIX.
AFP Apple talk File Protocol.
AGA Advanced Graphic Adapter. Tipo de tarxeta de vídeo de Commodore.
AGP Acelerate Graphics Port. Especificación de hardware para tarxetas gráficas para optimizar aplicacións gráficas.
AGP Acelerated Graphics Port. Conexión entre 2 puntos parecida a un bus pero corre a 66 Mhz e pode usar memoria principal. Úsase en un slot de expansión.
ALU Arithmetic Logic Unit.
ANSI American National Standards Institute.
API Aplication Program Interface.
APPC Advanced Program to Program Communications. Protocolo de IBM na arquitectura SNA.
APPC Advanced Program to Program Communications. Protocolo dentro do modelo SNA.
APPN Advanced Peer to Peer Networking. Extensión da SNA para conexión de ordenadores en LAN.
ARC Attached Resource Computing. DE ARCNET.
ARLL Advanced Run Lenght Limited.Técnica de grabación de discos sucesora de RLL.
ARPA Advanced Research Projects Agency. Rede antecesora de Internet.
ARQ Automatic Request. Solicitud automática de retransmisión.
ASCII American Structure Code for Information Interchange
ASF Activemovie Streaming Format. Permite reproducir un ficheiro que se descarga de unha rede, conforme se vai recibindo.
ASIC Application Specific Integrated Cicuits.
ASP Advanced Signal Porcessor. Chip da Sound Blaster 16e posteriores que comprime e descomprime en tempo real os datos mostreados.
ASP Asociation of Shareware Profesionals.
ASR Automatic Send/Recieve.
AT Attention. Usado parra dar comandos aos modems.
AT Advanced Technology.
ATC Attribute Controller. Administra a cor nas tarxetas VGA.
ATM Asynchronus Transfer Mode.
AUI Attachment Unit Interface. Porto de interfaz para a conexión de unha tarxeta Ethernet.
AUX Puerto serie.
AWE Advanced Wave Effects. Termo usado por Creative nas suas tarxetas de son con síntesis por táboa de ondas.
BALUN BALanced/UNbalanced. Dispositivo de acoplamiento de impedancias. 
BASIC Beginner´s All-purpose Simbolyc Instructions Code. 
BBS Bulletin Board System. 
BCD Binary Code Decimal. Codificación que usa código de 6 bits. 
BEDO-RAM Burst EDO-RAM. É capaz de chegar a bursts de 5-1-1-1 Non soporta velocidades de bus altas. 
BI Break Interrupt. Si se recibeu ou non unha sinal de Break. 
BICMOS BIpolar CMOS. Proceso de fabricación de chips usando tecnoloxía bipolar CMOS. 
BIOS Begining Input Output System. 
BIPS Billion of Instructions Per Second. 
BIT Binary digiT. 
BIX Byte Information eXchange. 
BPB-BIOS Bios Parameter Block. Dirección de un campo con una entrada para cada dispositivo lóxico. 
BPS Bits Per Second. 
BPSI Bits Per Surface Inch. Bits por pulgada cuadrada. Calcúlase multiplicando: bits por pulgada*pistas por pulgada. Unha pulgada = 2,31 cm. 
BRA Basic Rate Access. 
BTB Branch Target Buffer. 
BTT Bad Track Table. Taboa de erros de un disco. 
CAD/CAM Computer Aided Design/Computer Aided Manufactured.
CAE Computer Aided Engineering.
CAE Common Application Enviroment. Estándar de X/Open sobre a interopeabilidade de entornos.
CAP Carrierless Amplitude Modulation (and Phase Modultion). Técnica de codificación Trellis e 8 estados de fase e amplitude usada no ADSL.
CAPI Criptography Aplication Program Interface. Conxunto de técnicas para codificar datos e mensaxes de Microsoft.
CASE Computer Aided Software Engineering. Ferramentas que permiten xenerar aplicacións semiautomáticamente.
CAV Constant Angular Velocity. Pónse aquí polos CD-ROM.
CBC Clipper Block Chaining. Modo de funcionamento do DES.
CCITT International Consultative Committee for Telegraphy and Telephony.
CD Carrier Detect ou Compact Disk.
CDPD Cellular Digital Packet Data. Paquetes de información que se usan na telefonía celular.
CDSA Common Data Security Architecture. Especificación de Intel para sistemas seguros en criptografía, claves, virus,etc. Dentro de él inclúese o CSSM.
CD-WORM Compact Disk-Write Once Read Many.
CFB Clipper Feedback. Modo de funcionamento do DES.
CGA Colour Graphics Adapter.
CGI Common Gateway Interface.Son ficheiros de comando escritos en calquera linguaxe que permite activar programas de aplicacións desde o protocolo HTTP.
CICS Costumer Information Control System. Control no proceso de transaccións en mainframes.
CIH Counter Input High. Rexistro alto de saída do controlador PIT.
CIL Counter Input Low. Rexistro baixo de entrada do contgrolador PIT.
CIM Computer Integrated Manufacturing.
CIR Commited Information Rate. E o ancho de banda mínimo garantizado en todo momento que che da un proveedor de conexión.
CIRC Cross Interleave reed Solomon Code. Algoritmo usado nos CDpara corrección de erros.
CISC Complex Instruction Set Computer. Arquitectura oposta a RISC.
CLF Common Log Format. Estándar para grabar data, hora, dirección IP e páxinasas que acceden a un servidor os visualizadores(browsers) visitantes.
CLS Clear Screen.
CLV Constant Linear Velocity. Pónse aquí polos CD-ROM.
CMIP Common Management Information Protocol. ISO 9596.
CMOS Complementary Metal Oxid Semiconductor. Pila onde se gardan as configuracións básicas do ordenador mentres está apagado.
COH Counter Output High. Rexistro alto de saída do controlador PIT.
COL Counter Output Low. Rexistro baixo de saída do controlador PIT.
COM Component Object Model. Fundamento de OLE e Activex. Permite a unha aplicación conectarse a un interface que soporta outra.
CON CONsole.
CORBA Common Object Request Broker Architecture. Especificación de mensaxes basada en obxetos.
COSE Common Open Software Enviroment. Consorcio para estándares de interoperabilidade de plataformas UNIX.
CPI Characters Per Inch.
CPL Current Privilege Level. Usase na xestión do modo protexido.
CPU Central Procces Unit.
CR Carrier Return. Retorno de carro nas impresoras.
CRC Cyclic Redundancy Check.
CRT Cathode Ray Tube.
CRTC Cathod Rays Tube Controller. Chip da VGA que xenera o sinal de vídeo.
CSMA/CD Acceso Multiple por exploración de portadora con detección de colisiones. (S=sense).
CSSM Common Security Services Manager. Parte integrante do CDSA.
CSU Channel Service Unit.
CTI Computer Telephony Integration.
CTI Computer Telephony Integration.
CTS Clear To Send. (En modems e protocolos de comunicacións).
CUT Control Unit Terminal.
CVF Compressed Volume File. Usao o doublespace do MS-DOS.
DAC Digital Analog converter.
DAC Digital Analog Converter.
DAL Data Access Language. Arquitectura de acceso a datos nos Macintosh.
DARPA Defense Advanced Research Projects Agency. O mesmo que ARPA.
DASD Direct Access Storage Device. Medio de almacenamento de datos non secuencial. p. e. Un disco duro.
DAT Digital Audio Tape.
DBMS Data Base Management System.
DCE Data Communications Equipment.
DCE Distributed Computing Enviroment. Arquitectura da OSF de interoperabililidade entre sistemas heteroxéneos.
DCOM Distributed COM. Extende a tecnoloxía COM a comunicacións interredes entre obxetos en distintos ordendores.
DCS Delta Clear to Send. Indica si CTS trocou de estado.
DD Double Density.
DDCMP Digital Data Communications Message Protocol. Protocolo de nivel de enlace de Digital.
DDD Direct Distance Dialing.
DDI Direct Dialing In.
DDPT Disk Drive Parameter Table.Parametros da BIOS para programar a controladora de diskettes.
DDR Delta Data set Ready. Indica si DSR trocou de estado.
DDS Digital Data Service. Fai referencia as liñas adicadas de servicvios dixitais de datos.
DES Data Encryption Standard. Conxunto de algoritmos de encriptación recomendaos polo goberno USA para usos comerciais. Ten 3 modos de funcionamento: ECB,CFB,CBC.
DFT Distributed Function Terminal.
DFT Discrete Fourier Transform. Úsase para analisar as formas de onda.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo usado en algúns servidores Web para asignar direccións IP sobre a marcha.
DIB Dos Info Block.
DIMM Dual In-line Memory Modules. Módulos de memoria de 64 bits.
DIN Deustche Institue für Normung. Instituo de estándares alemán.
DIP Dual Inline Package:Empaquetamento en doble liña.Usase para facilitar troco de configurac. de tarxet
DLB Divisor Latch. Usado para acceder ao rexistro de ratio baudios.
DLL Dynamic Link Librarie. Ficheiros de control que poden ser usados porvarias aplicacións.
DMA Direct Memory Acess. Cando os programas acceden directamente a memoria sin usar o procesador.
DMT Discrete Multitone. Un dos esquemas de modulación en ADSL.
DNA DEC Network Architecture. Arquitectura de rede de DEC.
DNS Domain Name Server. Usase en Internet para traducir direccións de máquinas en formato alfanum. a sua correspondente dir. IP.
DNS Domain Name Server. Nome polo que se conoce un servidor en Internet que sustitueu a nominación por números.
DOS Diskette Operating System.
DPA Demand Protocol Architecture. Permite conectarse a servidores de LANmanager y de Netware a la vez.
DPB Drive Parameter Block. Está dentro dos DIB.DOS crea un para cada un dos almacenamentos masivos: discos,cintas,etc.
DPI Dots Per Inch. Puntos por pulgada.
DPL Descriptor Privilege Level. Usase na xestión do modo protexido.
DPMI DOS Protected Mode Interface. Igual a VCPI pero máis moderno.
DPSK Differential Phase Shift Keying. Sistema de modulación pro desplazamiento diferencial de la fase.
DQDB Distributed Queue Dual Bus.
DR Data Ready. Un caracter recibeuse na UART e está listo para ser leído polo PC.
DRAM Dynamic RAM.
DRD Delta Received line signal Detect. Para ver si RLS trocou de estado ou non.
DSP Digital Sound Processor. Chip que fai o mostreo de sinais na Sound Blaster.
DSR Data Set Ready. Parte de DTR/DSR Usados no control de fluxo de datos.
DSS Decision Support System. Tipo de programas para tomar decisións nas empresas.
DSU Data Service Unit.
DSU/CSU Data Service Unit/Channel Service Unit. Dispositivo co que remata a liña dixital na casa do cliente. Telefónica úsao para diagnóstico da liña.
DSVDM Digital Simultaneous Voice and Data Modem. Modems que son capaces de transmitir ó mismo tempo voz e datos.
DTA Disk Transfer Area.
DTE Data Terminal Equipment.
DTMF Dual Tone MultiFrecuency. Tonos usados na marcación de telefono en modo multifrecuencia.
DTP Desk Top Publishing. Escritorio.
DTP DeskTop Publishing. Equipo para autoedición que consta de scanner, impresora e ordenador.
DTR Data Terminal Ready. Sinal para habilitar trnasferencia entre o modem e a UART.
DVI Digital Video Interactive. Especificación para combinar daos multimedia d diferentes fontes.
EBCDIC Extended Binary Code Decimal Interchange Code.
EBX Electronic Branch eXchange. Centraliña Telefónica.
ECB Electronic CodeBook. Modo de funcionamento do DES. É o máis débil.
ED Extra high-Density.
EDAS Electronic Direct Access Storage. Son os discos de estado sólido.
EDI Electronic Data Interchange.
EDI Electronic Data Interchange.
EDO Extended Data Out. Tipo de memoria RAM.
EFM Eight to Fourteen Modulation.Táboa de codificaciónque usan os CD para que nun byte non haxa dous 1 nin mais de once 0 seguidos.
EIA Electronics Industries Association.
EIA Electronic Industries Association.
EIR Exceded Information Rate.É o ancho de banda que vai dende o CIR hasta o máximo contratado. P.ex ancho de 34Mb/seg e un CIR de 16 Kb/seg.
EIS Executive Information System. Tipo de aplicacións que combinan diferentes bases de datos para tomar decisións.
EISA Extended Industry Standard Architecture.
ELI Enble Line. A UART genera unha int. cando un erro detectase no LSR.
EMA Enterprise Management Architecture.
EMS Extended Memory System. 
EPROM Erasable and Programmable Read Only Memory.
EPS Even Parity Select.
ERI Enable Receive Data. A UART xenera unha int. cando os datos están listos para ser leídos pola CPU.
ESDI Enhanced Small Device Interface.Tipo de controladora de disco duro etipo de disco duro.
ESI Enable Status. A UART causa unha int. cando RSD ou RI aparecen.
ETC Enhanced Throughput Cellular. Protocolo para acoplar modems PCMCIA con telefonos celulares.
ETI Enable Transmitter. A UART xenera unha int. cando aparece unha sinal de THE.
FAQ Frequently Asked Question. Lugares en Internet onde se atopan respostas as preguntas mais comúns sobor de calquera teima.
FAQ Frquently Asked Question. Úsase en Internet para saber as cuestións e localización de temas.
FAT File Allocation Table.
FCB File Control Block. Usase para contolar acceso a archivos no DOS.
FCB File Control Block.
FCC Federal Comunications Comission.
FD Floppy Disk.
FDD Floppy Disk Drive.
FDDI Fiber Distributed Data Interface. Estándar para fibra óptica.
FE Framing Error. Indica si un tren de datos en serie ten bit de stop ou non.
FEL FIFO Enable LSB. O bit menos significativo do rexistro FIFo.
FEM FIFO Enable MSB. O bit máis significativo do rexistro FIFO.
FEP Front-End Processor.
FIFO First In First Out.
FLOPS Float Operation per Second. Operacións en coma flotante por segundo.
FORTRAN Fomula Translation. Lenguaxe de programación orientado aos cálculos matemáticos.
FSK Frecuency Shift Keying. Sistema de modulación por desplazamiento de frecuencias.
FTAM File Transfer Acess management. Protocolo OSI para acceder a ficheiros de diferentes sistemas.
GDC Graphics Data Controller. Controla accesos da CPU a memoria da tarxeta VGA.
GDD Graphics Device Drivers. Componente (.DLL) de Windows NT.
GDI Graphics Device Interface. Componente (.DLL) de Windows NT.
GDT Global Descriptor Table.
GDTR global Descriptor Table. Garda segmentos en modo protexido.
GIF Graphics Interchange Format.
GIS Geographical Information System. Para referenciar unha bas de datos a partires da cartografía de un territorio.
GM General MIDI.
GMSK Gaussian Minimun Shift Keying. Modulación usada na telefonía GSM.
GND Ground.
GOSIP Goverment OSI profile. Perfil OSI do goberno de EE UU. para as compras gubernamentales.
GPS Global Position System. Sistema de orientación por satélite.
GS General Standard. Ampliación do General MIDI feita por Roland.
GSM Groupe Special Mobile. Especificación para a telefonía móvil dixital europea.
GSM Antes era Groupe Special Mobile; agora Global System for Mobiles. especificación par telefonía dixital.
GUI Graphical User Interface. Sistema de interface gráfico.
GUS Gravis UltraSound. Tarxeta de son.
HD Hard Disk ou High Density.
HDD Hard Disk Drive.
HDLC High Level Data Link Control. Protocolo standard internacional de comunicaciones de ISO.
HFC Hybrid Fiber Coaxial. Medio de transmisión baseado en fibra óptica e cable coaxial.
HGC Hercules Graphic Adapter.
HLLAPI High Level Language Aplication Program Interface.
HMA High Memory Area.
HPFS High Performance File System. De Microsoft.
HRTV High Resolution TV.
HST High Speed Technology.
HTML Hypertext Markup Language.
HTTP Hypertext Transfer Protocol.
IAL Internet Architecture Laboratories.
ICLID Incoming Call Identification. Usado en RDSI.
ICPM Internet Control Message Protocol. Funcións de TCP/IP para o nivel de control e xestión de rede.
ICU ISA Controller Utility. Usase para instalar compoñentes Plug and Play en slots ISA fora de sistemas operativos que non teñen a opción Plug and Play.
ID2 FIFO timeout. Usado en modem´s.
IDE Integrated Drive Electronics.
IDT Interrupt Descriptor Table. Conexión entre unha interrupción e o controlador de interrupcións no modo protexido.
ID(n) Interrupt Bit n.
IEEE Intiute of Electrics and Electronics Engineers.
IFC Internet Foundation Calsses. Clases Java de Netscape.
IGN IBM Global Network.
IIS Internet Information Service. Servidor Web de Microsoft.
IIS Internet Information Server. Parte de Windows NT 4.0 para publicar ficheiros Web.
IMA Interactive Multimedia Association.
IMAP Internet Message Access Protocol. Para acceder desde unha plataformacalquera a carpetas de correo de un servidor.
IMAP4 Internet Message Access Protocol 4. Pensado para telefonía GSM, permite ós usuarios descargar mensaxes de correo de forma selectiva.
IMR Interrupt Mask Register. Rexistro interno do PIC.
IOPB Input Output Permission Bitmap. Determina a partires do 80386 si é posibel un acceso a un porto de E/S.Está dentro do TSS.
IOPL Input Output Privilege Level. Indica o nivel de privilexios de unha tarefa.
IPX Interwork Protocol eXchange. Fai funcións no nivel de transporte en Netware.
IRIS Interconexión de Recursos InformáticoS. De rede IRIS.
IRQ Interrupt Request.
IRR Interrupt Request Register. Rexistro interno do PIC.
ISA Industrie Standard Architecture.
ISO (ou OSI) International Standards Organization.
ISR In Service Register. Rexistro interno do PIC.
ITP Interrupt Pending. Si ocurreu unha interrupción ou non.
ITU International Communications Union.
ITU-TTS International Telecommunications Union-Telecomunications StandarizedSections. Pertenece a CCITT.
IVDT Integrated Voice and Data Terminal.
IVR Interactive Voice Response. Control de aplicacións informáticas mediante voz.
JPEG Joint Photographic Experts Group.
JVM Java Virtual Machine. Pode ser un elemento hardware (en un chip) pero normalmente é o código que o visualizador usa para executar apicacións Java.
LAL Local Analog Loopback. Test interno de funcionamento da parte analóxica do modem.
LAN Local Area Network.
LAPM Link Acces Procedure for Modem. Protocolo da norma V.42 para correción de erros.
LASER Light Amplified Stimulation Emision Radiation.
LAT Local Area Transport. Protocolo de DEC para comunicaciósn entre terminal e host.
LBN Logical Block Number.Formato de bloque que constitue os sectore en un CD-ROM según HSG/ISO9660.
LCD Liquid Cristal Display.
LDL Local Digital Loopback. Test interno de funcionamento da parte dixital do modem.
LDTR Local Descriptor Table. Garda segmentos en modo protexido.
LED Light Emitting Diode.
LF Line Feed. Refírese a cando unha impresora remata de escribir unha liña e pasa á seguinte.
LIFO Last In First Out.
LIM Lotus-Intel-Microsoft.
LSN Logical Sector Number. Formato de sector lóxico para os CD-ROM según HSG/ISO9660.
LU Logical Unit.
LZW Lempel-Ziv-Welch:Autores do algoritmo que usa Zip,Arc ou Lharc.
MAC Media Acess Protocol.
MAN Metropolitan Area Network.
MAP Manufacturing Automation Protocol. Subconxunto de IEEE de LAN en bus e con paso de testigo.
MAP Manufacturing Automation Protocol. Estándar de comunicación de General Motors.
MAPICS Manufacturing Accounting and Production Information and Control System. Normas para desenrrolo de soft. para os AS/400.
MAP/TOP Manufacturing Automotion Protocol/Technical and Office Protocol. Estándar para conexión de usuarios en LAN.
MAU Multistaion Acess Unit. Nodo central nunha Token Ring.
MBps Mega bytes per second.
MCA MicroChannel Architecture.
MCB Memory Control Block. Anteponno o DOS a cada zoa de memoria que xestiona. Usase para controlar a RAM.
MCGA MultiColor Graphic Adapter. Tarxeta de vídeo dos PS/2.
MCGA Memory Controller Gate Array. Tipo de tarxetta de vídeo.
MDA Monochrome Display Adapter.
MDI Multiple Document Interface. Forma de traballo dos entornos gráficos na que só sobre as fiestras "pai" se poden abrir as fiestras "fillas".
MESI Modified Exclusive Shared Invalid. Protocolo interno do Pentium.
MFDT MultiFrecuency Tone Dialing. Tono multifrecuencia de marcaxe.
MFM Modified Frecuency Modulation. Técnica de grabación de discos duros.
MHS Message Handlig Service. Xestión de mensaxes en correo electrónico entre diferentes sistemas.
MHS Message Handling Service.
MHZ Megaherzio.
MI Maskable Interrupt.
MIB Management Information Base. Directorio dos recursos que hai nunha rede.
MIDI Musical Instrument Digital Interface.
MIM Macintosh-IBM-Motorola.
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions.
MIPS Million of Instructions Per Second.
MIS Management Information System. Lugar onde se procesan datos nunha empresa ou o responsable de facelos.
MLPF Multiple Logical Partitioning Facility. Sistema de Hitachi para operar indistintamente en unha CPU ou en varias.
MLT Multiple Logical Terminal.
MMA MIDI Manufacturers Asociation.
MMX MultiMedia eXtension. Especificación de Intel para ordenadores baseados nos seus procesadores pensados para multimedia.
MNP Microcon Networking Protocol.
MNP Microcom Networking Protocol.Protocolos de correción de erros e comprensión de datos de Microcom.
MNP10 Protocolo de optimización da comunicación en enlaces de baixa calidade.
MO Magneto-óptico.
MODEM MOdulador DEModulador.
MOPS Million Operations Per Second.
MPEG Motion Pictures Expert Group.
MPR Multiprotocol Router. Permite que se poidan manexar simultáneamente varios protocolos.
MRCI Microsoft Real-Time Compression Interface.Usado polo Doublespace do MS-DOS.
MSB Most Significant Bit.
MSCDEX Microsoft CR-ROM Extension.
MSI Medium Scale Integration.
MTA Message Transfer Agents. Modelo de programas para levar mensaxes entre programas diferentes de Email.
MUD Multi User Dugeon. Tipo de xogos multiusuario.
MVS Multiple Virtual Storage. Sistema operativo de IBM que é un estándar para mainframes.
Mbps Megabits per second.
NAK No Acknowledge.
NAL Novell Aplication Launcher. Características dos sistemas operativos de Novell.
NAS Network Applications Support. Arquitectura de DEC par achegar os seus VAX aos PC's ou Mac.
NAU Network Adressable Unit. De SNA.
NCP Network Control Program. Programa de control de rede en mainframes.
NCP Netware Core Protocol. Protocolo interno de Netware.
NCS Network Computing System. Software de comunicacións de Hewlett-Packard.
NDIS Network Driver Interface Specification. Especificación de Microsoft para o soporte de múltiples controladores de rede.
NEAT Novell Easy Administration Tool. Ven nos sistemas operativos de Novell.
NEAT New Enhanced AT. Tecnoloxía para que os AT poidan executar memoria XMS como EMS.
NETBIOS Network Basic Input Output System. A BIOS para redes que fai de interfaz entre a rede e as aplicacións.
NFS Network File System. Sistema de ficheiros distribuidos en unha LAN.
NIC Network Interface Card. Tarxeta de rede.
NIC Network Information Service. Lugar onde se gardan os nomes dos servidores e posibles direccións en Internet.
NLM Netware Loadable Modules. Módulos que se engaden ou quitan a Netware que permiten enlazar o servidor co S.O. para ofrecer diferentes servicios.
NLQ Near Letter Quality. Sistema para millorar a calidade de impresión.
NMI Non Maskable Interrupt.
NNI Network-Network Interface.
NNTP Network News Transport Protocol. Parte de TCP/IP para o transporte de novas na rede.
NSA National Security Agency. Axencia do goberno USA que se ocupa de interceptar e descifrar ficheiros encriptados.
NTSC National Television Standard Comite.
NetBEUI NetBIOS Extended User Interface. Protocolo nativo para os sistemas operativos de Micrososft.
OCR Optical Character Recognition. Técnica para recoñecer e procesar caracteres escritos.
ODA Open Document Architecture. Estándar para o intercambio de textos e gráficos.
ODI Open Data-link Interface. Interfaz standard de protocolos de Netwarepolos que se pode compartir unha tarxeta.Proporciona soporte a todos os protocolos.
OE Overrun Error. Quere decir que un caracter sobreescribe a outro na UART va que non o leeu o PC.
OEM Original Equipment Manufacturer. Unha empresa é OEM de outra cando incorpora un sistema fabricado pola primeira.
OFS Objects File System.
OLE Objects Linking and Embbeding.
OLTP On Line Transaction Proccessing. Proceso de resolver peticións inmediatamente.
OMG Object Management Group. É quen fai as especificacións da OOP.
ONC Open Network Computing. Solución de Sun para o traballo en redes.
ONE Open Network Enviroment. Estándar da Netscape para crear aplicaciónscliente-servidor.
ONMS Open Networks Management System. Arquitectura de redes de Digital.
OOP Object Oriented Programming. Eiquí os programas constan de obxetos que interactúan entre sí.
OPS On line Pathfinder System. Sistema de conducción automática de datos para guiar a conexión polo camiño máis curto e menos transitado.
OPT Open Protocol Technology.
OPT Open Protocol Technology.De Novell.Con esto Netware soporta hardware de varios vendedores.
OSF Open Software Foundation. Asociacion de industrias par normalizar UNIX.
OSI Open Systems Interconnection. Modelo da ISO para conexión de sistemas. Estructúrase en 7 niveles.
OT1 Out1. Fai un reset do modem.
OT2 Out 2 . Habilita ou Inhabilita a UART para xenerar interrupcións.
PAD Packet Assembler/Disassembler.De X.25.Dispositivo hard e soft que proporciona acceso a redes.
PAD Packet Assembler Disassembler.
PAD Packet Assembler/Disassembler. Interfaz ensamblador /desensamblador de paquetes de datos nas liñas X.25.
PAL Phase Alternative Line?:Conversión de línea alternativa de fase.
PAM Pulse Amplitude Modulation. Tipo de modulación de señal.
PAP Packet Level Procedure. Protocolo para a transferencia de paquetes entre un X.25 DTE e un X.25 DCE.
PBX Private-Branch telephone eXchange:É un tipo de centraliña dixital privada.
PCI Peripheral Component Interface.
PCL Printer Control Language.
PCM Pulse Code Modulaiton.
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Asociation. Modems para portátiles independientes do sist. operativo e plataforma
PDL Page Description Language. Software para o traballo da impresora.
PDS Premise Distribution System. Sistema de IBM de cableado de edificios
PE Parity Error.
PEN Parity Enable.
PERL Practical Extraction and Report Language. Moi usado en crear programas de comando baseados en servidores que usan CGI.
PIC Programmable Interrupt Controller. Chip controlador de interrupcións.
PICS Platform for Internet Content Selection.
PIF Program Information File. Ficheiro que contén o modo de execución de un programa non Windows sobre Windows.
PING Packet Internet Groper. Programa asociado a TCP/IP para probar a canle de comunicaciós.
PIT Programmable Interval Timer. Controlador do temporizador do PC.
POP Postal Office Protocol. É o protocolo para correo electrónico en Internet.
POSIX Portable Operating System Interface for X.Normas da IEEE para interfazes que permitan portabilidade de soft. en distintos S.O
POST Power On Self Test. Rutina da BIOS que comproba o sistema.
POTS Plain Old Telephone Service. Refírese a s compañías telefónicas e os seus servicios RTB.
PPP Point to Point Protocol. Usase bastante en Internet.
PRN PRiNter.
PROLOG Programming in Logic. Lenguaxe de programación para programas de sistemas expertos.
PSDN Packed-Switched Data Network.Rede de daros de pquetes conmutados.
PSP Program Segment Prefix.Contén datos para a xestión de un programa .EXE.
PSP Program Segment Prefix. Parte de un programa que describe os segmentos en que se divide éste.
PTT Postal Telegraph and Telephone.
PU Physical Unit.
PWS Peer Web Services. Versión cliente de IIS para traballar en intranets en Windows NT 4.0 .
QAM Quadrate Amplitude Modulation.
RAM Random Access Memory.
RAS Remote Access Service. Interfaz de Windows NT para xestión de entrads telefónicas.
RDA Remote Data Access. Estándar de comunicación entre aplicacións e bases de datos.
RDL Remote Digital Looback test. Test no que os caracteres recibidos por o modem remoto son reenviados.
RDRAM Rambus DRAM. RAM deseñada por Rambus con interfaz de 8 bits entre ela e o controlador de memoria e velocidade de 250 Mhz.
RDSI Rede Dixital de Servicios Integrados.En inglés ISDN.
REXX Restructure EXtended Executor. Lenguaxe de programación en entornos mainframe de IBM.
RGB Red Green Blue.
RI Ring Indicator. O modem detectou unha sinal de ring.
RISC Reduced Instructions Set Computer.
RLE Run Lenght Encoding:Codificación de longo percorrido.Método de compresión que utilizan os .BMP
RLL Run Lenght Limted. Técnica de grabación de discos duros.
RLS Received Line Detected. Unha portadora foi detectada por o modem.
ROM Read Only Memory.
RPC Remote Procedure Call.
RPG Report Program Generator. Lenguaxe de programación para a xestión de informes, formularios, etc.
RPL Request Privilege Level. Usase na xestión do modo protexido.
RSX Reality Sound eXperience. Tecnoloxía de audio de Intel.
RTC Real Time Clock.
RTC Rede Telefónica Conmutada.
RTF Rich Text Format.Lenguaxe que usa comandos para marcar tipo letra,tamaño,etc.Faino internamente o procesador de texto.
RTP live-media Real Time Protocol. Protocolo usado en Internetpara transmitir eventos en directo.
RTS Request To Send. (En modems e protocolos de comunicacións).
RU Request Unit ou Response Unit.
SAA Systems Aplication Architecture. Normativas de IBM para o nivel de aplicación.Similar a X.400
SATAN Security Analysis Tool for Auditing Networks. Informa dos puntos vulnerables ós hackers nunha rede.
SCO Santa Cruz Operation. Firma de programación en Unix.
SCSI Small Computer System Interface.
SDLC Synchronus Data Link Control. Gateway de SNA.
SDRAM Synchronus DRAM.
SDRAM Synchronus Dynamic RAM. Funciona en sincronía co bus do sistema. Permite bursts de 5-1-1-1 con velocidades de bus altas.
SECAM Color secuencial de memoria.
SEPP Secure Electronic Payment Protocol. Protocolo para seguridade nas transaccións electrónicas creado por Netscape e Mastercard.
SET Secure Electronic Transaction. Protocolo de pago electrónico con encriptación simétrica de mensaxes e firmas dixitais con clave asimétrica.
SFD Start Frame Delimiter. Campo de inicio de unha trama en redes Ethernet 802.3.
SFT System Fault Tolerant.
SGBD Sistema de Gestión de Bases de Datos.
SGML Standard Generalized Markup Language. HTML é unha aplicación específica de él.
SGRAM Synchronus Graphics RAM. Equivalente a SGRAM pero para tarxetas gráficas.
SIMD Single Structure Multiple Data. Tecnoloxía que permite operacións en paralelo dentro do procesador.
SIMM Single Inline MeMory.
SIP Single Inline Package.
SLIP Serial Line Internet Protocol.
SMB Server Message Block.
SMDS Switched Multimegabit Data Service.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Módulo de TCP/IP para correo electrónico.
SNA System Network Architecture. Arquitectura de sistemas de rede de IBM
SNADS SNA Distribution Services.
SNMP Simple Network Management Protocol. Protocolo usado na xestión de redes( fallos, seguridade, tarificación, etc.)
SPARC Scalable Processor Architecture. Estándar de arquitectura RISC para as estacións de traballo SPARC de Sun.
SPX Sequence Packet eXchange. API de Netware.
SQL Structured Query Language.
SRAM Static RAM.
SRAM Static RAM.
SRAPI Speech Recognition API. API para o recoñcemento de voz. Respaldado por Novell e IBM.
SSI Small Scale Integration.
SSL Secure Socket Layer. Protocolo para seguridade nas trasaccións electrónicas ceado por Netscape.
SSL Secure Sockets Layer. Protocolo de Windows NT 4.0 para transaccións seguras en rede.
STA Spanning Tree Algorithm. Para determinar que ponte e a máis eficiente cando hai varios camiños.
STB Stop Bits. Usado en modem´s e protocolos de comunicación.
STB Set Break. Para o modem transmitir ou non sinais de Break.
STP Stick Parity. Usado en modem´s e protocolos de comunicación.
STT Secure Tranlation Technology. Standard VISA-Microsoft para compras e pagos en Internet.
STT Secure Transaction Technology. Protocolo de seguridade en transaccións electrónicas creado por VISA e Microsoft.
TAPI Telephony API. API de telefonía de Microsoft.
TAPI Telephony Aplication Program Interface. Permite a aplicacións compatibles con esta norma compartir portos de comunicacións.
TCAM TeleCommunications Access Method. Sistema de IBM para controlar as comunicaións.
TCL Tool Control Language. Lenguaxe de programación.
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TDMA Time Division Multiple Access.Compartición da mesma frecuencia por varias canles baseado na división do tempo de ocupación da frecuencia.
TDMA Time Division Multiple Access.
TDR Time Domain Reflectometry. Técnica usada polos analizadores de redes
TEMPEST Transient Electromagnetic Emanation Standard. Especificación de normativa para cables.
TER Trailig Edge Indicator. Para ver si RI trocou de estado.
TETRA Trans European Trunked Radio. Norma paneuropea de radiocomunicacións móviles dixitais.
TFTP Trivial File Transfer Protocol. Versión simplificada de FTP de TCP/IP.
THE TX Holding Register. Indica si a UART pode aceptar un novo caracter ou non.
TIC Token-ring Interface Coupler.Acoplador de interfaz de Token-Ring.
TIFF Tagged Interchange File Format
TLB ranslation Lookaside Buffer. Caché interno dos 80386 e posteriores que acolle as útimas entradas leídas de unha Page-Table.
TOP Technical and Office Protocol.Implementación de standares OSI para entornos de oficina e inxeñeiria
TPA Transient Program Area:Lugar de memoria que usan os programas que se están executando.
TPA Transient Program Area.Zoa da memoria desde o fianal do kernel do DOS a 640Kb.
TPI Tracks Per Inch.Nos cd-rom=16000.
TP-4 Transport Protocol-4. Protocolo de 4º nivel OSI.
TR Task Register. é un rexistro do procesador que o usa en multitarefa.
TSAPI Telephony Service API. APAI de telefonía de Novell.
TSE TX Shift Register. Indica si os caracteres Empty foron transmitidos pola UART ou non.
TSR Terminate and Stay Resident
TSS Task State Segment.Zoa de memoria onde se garda o estado dos rexistros do procesador ao interrumpir unha tarefa.
TTL Transistor-Transistor Logic. Construcción de lóxica binaria baseada en transistores.
TTS Transaction Tracking System. Rexistro da actividade de ficheiros de Netware.
TTS Text To Speech. Controlador de tarxetas de son para dixitalizar voz.
TTS Transaction Tracking System.
UA User Agent. Tipo de programa de correo electrónico.
UART Universal synchronus Asynchronus Receiver Transmitter. É a "CPU" dun modem.
UDP User Data Protocol. Módulo de TCP/IP.
UDP User Datagram Protocol. Protocolo de IP que describe cómo acadan as mensaxes o ordenador destino.
UI Unix International. Organización para fixar especificacións de UNIX.
UMA Unified Memory Architecture. Modelo de arquitectura no que se usa un solo banco de memoria parq todos os subsistemas do ordenador.
UMB Upper Memory Block
UNMA Unified Network Management. Arquitectura de rede de AT&T.
UNMA Unified Network Management Architecture. Arquitectura de rede de AT&T.
UPC Universal Protocol Code. Código único de 13 cifras BCD que en forma de código de barras permiten a sua identificación mediante scanner.
UPS Uninterrumpible Power Supply. Aparatos que entran en funcionamento cando se interrumpe a fonte principal de enerxía.
URL Uniform Resource Locator
USB Universal Serial Bus. Tipo de bus externo ao PC para transmitir datos serie 12 Mbps e conexión de hasta 127 periféricos.
UUCP Unix to Unix Copy Program. Sirve para crear unha rede inicial e informal para a transmisión de Arquivos, correo e Novas.
VAN Value Added network. Rede privada que vende servicios ao público.
VAR Valuable Added Reseller. Empresas que comercializan productos incorporando algún valor engadido.
VAX Virtual Address eXtension. Arquitectura de ordenadores de Digital.
VC Virtual Circuit.
VCPI Virtual Control Pogramming Interface. Utilidade para evitar colisións de programas en modo protexido.
VDO Video On Demand.
VDSL Very high-data-rate Digital Subscriber Line. Millora do sistema ADSL: 13-55 Mbps.
VESA Video Electronic Standard Asociation.
VFC V. Fast Class.Protocolo creado por Rockwell para transmisión a 28800bps sobre liña telefónica.
VFD Variable Frecuency Display. Monitores de frecuecia variable.
VFD Variable Frecuency Display.
VGA Video Graphics Array.
VINES Virtual Networking Software. Sistema operativo de rede basado en UNIX.
VLB Vesa Local Bus.
VLM Virtual Loadable Module. Arquitectura de Netware.
VLSI Very Large Scale Integratrion.
VRML Virtual Reality Modeling Language.
VSAT Very Small Aperture Terminal. Terminal para recibir información de satélites.
VSL Virtual Software Library.
VTAM Virtual Communications Acess Method. De IBM en mainframes.
VTP Virtual Terminal Protocol. Protocolo de transmisións para Internet relativo a terminales.
V.FC V. Fast Class.Protocolo de Rockwell para a transmisión de hasta 28800bps por liña telefónica.
WAITS Wide Area Information Transfer System.
WAN Wide Area Network.
WDM Wavelenght Division Multiplexing.
WINS Windows Internet Name Service. En Windows NT Sirve para relacionar a dirección IP cos nomes de ordenador que crea NT.
WORM Write Once, Read many.
WS Word lenght Select. Usado en modem´s e protocolos de comunicación.
WYSIWYG What You See Is What You Get.Forma de traballo de algunhas aplicacións nas que tal como colocas as cousas é como as ves unha vez executado o traballo.
XMS eXtended Memory System.
XNS Xerox Networking Services. Protocolo de comunicacións de Rank Xerox.
XT eXtended Technology.
XTI X/OPEN Transport Interface. Interfaz de de programación de comunicacións de X/OPEN.
X.25 Interfaz estándar para a conexión de terminales de datos a redes públicas.É un protocolo de empaquetamento conmutado.
X.400 Protocolo que define a forma dos mensaxes e do correo elctrónico.
X/OPEN Grupo de fabricantes e usuarios para desenrrolar productos que cumplan a normativa CAE.
ZAW Zero Administration Windows. Características dos sistemas operativos Windows que liberan ó administrador da rede de tarefas de mantenemento.
.669 669 tracker module. Extensión de ficheiro de son.
.AIF Audio Interchange Fromat File (AIFF). Extensión de ficheiro de son.
.ARJ Extensión do programa de compresión ARJ.
.ART Formato das imaxes xenerads por PFS:Publisher.
.ASF Active Server Page. Extensión de ficheiro de Windows NT con contidos activos (trocan dinámicamente), programándoa de xeito similar ó HTML.
.AU Audio. Extensión de ficheiro de son en formato de Sun.
.AVI Audio Video Interleave. Formato de ficheiros de Video for Windows.
.BMP Bitmap ou Windows Bitmap.
.CHK Checkdisk. Extensión de ficheiros de resultados de chequeo de un disco.
.COM Arquivos executables.
.CPS Central Point Software. Extensión de ficheiros de control de CPS; P. ex. PCTOOLS.
.DBF Data Base File. Extensión usada en Dbase.
.DDB Device Dependent Bitmap.
.DDE Dynamic Data Exchange. De Windows.
.DDE Dynamic Data Exchange. Extensión do protocolo de intercambio de datos en aplicacións Windows.
.DDE Dynamic Dta Exchange. Extensión de ficheiro de protocolo que sirve par que duas aplicacións se comuniquen.
.DFX Extensión de arquivos gráficos de Autocad.
.DIB Device Independent Bitmap.
.DMF Digital Music FIle. Extensión de ficheiro de son de Delusion.
.DOC Document. Arquivos de texto usados por exemplo por Word.
.DRW Draw. Extensión de arquivo de formato gráfico de Micrografx Designer and Draw.
.DSF Digital Sound File. Extensión de ficheiro de son de Delusion.
.DSM Digital Sound Module. Extension de ficheiro de son.
.DSP Dynamic Studio Profesional module. Extension de ficheiro de son.
.EPS Encapsulated Post-Script. Extensión de formato gráfico.
.F2R Farandole linear module. Extensión de ficheiro de son.
.F3R Farandole blocked linear module. Extensión de ficheiro de son. Extensión de ficheiro de son.
.FAR Farandole Composer Module. Extension de ficheiro de son.
.FLT Filter. Extensión de ficheiors de filtros gráficos.
.FSM Farandole compoSer wavesaMpler. Extensión de ficheiro de mostra de son.
.GIF Graphics Interchange Format. Extensión de formato gráfico lanzado por Compuserve.
.GKH Ensoniq disk image. Extensión de ficheiro de son ideado por Ensoniq.
.HGL Hewlett Packard Graphic Language. Extensión de arquivos de formato gráfico de Hewlett Packard.
.HLP Help. Arquivos de axuda.
.ICO Icono para Windows.
.IFF Interchange Format File.
.IFF/.LBM/.ILBM Formato das imaxes xeneradas con ordenadores Amiga.
.IMG/.GEM Formatos das imaxes xeneradas con Ventura Publisher.
.INS Ensoniq INStrument file. Extensión de ficheiro de un instrumento creado.Tamén é usado por Cakewalk.
.JPG Extensión dos programas que usan JPEG.
.KQP Konica Quality Photo.
.KRZ KuRZweil K2000 file. Extensión de ficheiro de son de Kurzweil.
.LOG Login. Extensión de ficheiros de acontecementos durante a execución de un programa.
.LST List. Extensión de ficheiros con unha lista de cousas.
.MAC Formato das imaxes xeneradas co programa MacPaint.
.MCL Music Composition Language. Notación musical para ordenadores empregada por programas de composición.
.MED MED/octalMED module. Extensión de ficheiro de son.
.MID Midi. Extensión de ficheiros de son en formato MIDI.
.MOD protracker/fastracker/startrekker MODule. Extensión de ficheiro de son.
.MOD Extensión de ficheiros de son dos ordenadores Amiga.
.MS Microsoft. Extensión de ficheiros de control de Microsoft.
.MSP Formato das imaxes xeneradas con Microsoft Paint.
.MTM MulTitracker Module. Extensión de ficheiro de son.
.OCR Optical Characters Recognition. Extensión de ficheiros de control que manexan scanners, faxes, etc.
.OCR Extensión de ficheiros feitos con scanner.
.OCX OLE Control eXtension. Extensióm de ficheiros de control de Visual Basic para aplicacións de 32 bits .Eqivalente a .VBX en 16 bits.
.OKT OKTalizer module. Extensión de ficheiro de son.
.OVL Overlay.
.PAC sbstudio II PACkage or song. Extensión de ficheiro de son.
.PAT Gravis ultrasound PATch. Extensión de ficheiro usado nesta tarxeta de son para trocar os instrumentos usados con ela.
.PCX Zsoft Paintbrush. Extension de Zsoft para o seu formato gráfico.
.PIF Program Information File. Extensión de arquivos de información de programas.
.PNG Portable Network Graphics.
.PPT Power Point ¿Type?. Extensión dos arquivos do programa Power Point.
.PRT Print. Extensión de ficheiro de programa imprimible, driver de impresora,etc.
.PSM Protracker Studio Module. Extensión de ficheiro de son.
.RAW PCM signed RAW sound file. Extensión de ficheiro de son de PCM.
.RPT Report. Extensión de ficheiros de programas de resultado de chequeos, análises, etc.
.RTF Rich Text Format.
.S3I Digiplayer /St3 smple. Extensión de ficheiro de son de Digiplayer.
.S3M Scream tracker v3 Module. Extensión de ficheiro de son.
.SBK SoundFont Bank. Extensión de ficheiros usados nas SB AWE 32para almacenar sons. É equivalente a .SF2.
.SDK Roland S-550/S-50/w-30 DisK image. Extensión de ficheiro de son de Roland.
.SDS MIDI Sample Dump Standard file. Extensión de unha variante de ficheiro MIDI usada para mostreos.
.SDX Sample Dump eXchange. Extensión de ficheiro de unha variante de MIDI.
.SF IRCAM Sound File. Extensión de ficheiro de son usada polo IRCAM.
.SMP SaMPle vision file. Extensión de ficheiro de mostreos de son.
.SND PCM unsigned raw SouND. Extensión de ficheiro de son de PCM.
.STM Scream Tracker Module. Extensión de ficheiro de son.
.SWP Swap. Extensión de ficheiros de intercambio.
.SYS System. Arquivos de sistema.
.SYW Yamaha SY-85/SY-99 Wave. Extensión de ficheiro de son ideado por Yamaha.
.TGA Truevision TARGA.
.TTF True Type Font. Arqivos de letras ou símbolos para usar en Windows.
.TXT Text. Arquivos de texto.
.TXW Yamaha TX-16W wave. Extensión de ficheiro de son ideado por Yamaha.
.ULT UltraTracker Module. Extensión de ficheiro de son.
.UNI UNImod module. Extensión de ficheiro de son.
.UWF Ultratracker Wavesample File. Extensión de ficheiro de mostreo de son.
.VAL Validate. Extensión de ficheiros de validación empregada por antivirus.
.VBX Visual Basic Extension.
.VOC Voice. Extensión de ficheiro de son en formato de Creative Labs.
.VOC Extensión de ficheiro de son creado por Creative Labs.
.VXD Extensión de controlador de dispositivo virtual de 32 bits.
.VXD Extensión de ficheiros de controladores de dispositivos virtuais.
.WAV Wave. Extensión de ficheiro de son en formato Wave.
.WAV Wave. Extensión de ficheiro de son creado por Microsoft.
.WMF Windows Metafile. Extensión de formato gráfico.
.WPG Word Perfect Graphic. Formato das imaxes xeneradas con Word Perfect.
.WRI Write. Extensión do procesador Write de Windows.
.XI Fastracker 2.0 Instrument. Extensión de ficheiro de son.
.XM Fastracker 2.0 Module. Extensión de ficheiro de son.
.ZIP Extensión dos programas de compresión e descompresión. PKZIP e PKUNZIP.
TTF Thin Film Transistor. Tipo de monitores extrafinos e planos.
NAP Network Access Point. Lugares de unión de redes rexionales e que as conectan con outros NAP a traveso de liñas de moi alta capacidade; xeralmente a 155Mbps ou máis.
UAWG Universal ADSL Working Group.
CFML Cold Fusion Markup Language. Linguaxe de Script de Cold Fusion para facer páxinas Web. Os arquivos levan extensión .cfm
PDA Personal Digital Assistant. Calquer tipo de hardware que sirve para a captura e transmisión de datos derivados de unha actividade.
VMTP Versatile Messgae transfer Protocol. Protocolo destinado a proorcionar comunicación con un sistema operativo sobre rede. Traballa no nivel de transporte.
ACPI Advanced Configuration Power Interface. Permite desactivar automáticamente perifericos que non se usan.
IrDA Infrared Data Asociation. Estandar para a comunicación por infravermellos.
NTFS New Tecnology File System. Sisteme de arquivos usado en Windows NT e que sustitue o sistema FAT.
RTP Real-time Transport Protocol. Protocolo que ten como obxectivos a entrega de datos en tempo real: audio, video, etc.
IETF Internet Engineering Task Force.
RAD Rapid Aided Design.
MCI Media Control Interface. Conxunto de mandatos que sepoden enviar a Windows para controlar dispositivos multimedia.
SMART Self Monitoring Analysis And Reporting Technology. Sirve para medir os atributos de sistemas de almacenamento e verificar si se mantén nos valores normais.
OpenGL Open Graphic Libraries. Estandard de SGI de librerías para deseño gráfico.
.SVR Superscape Virtual Reality. Extensión de arquivo de realidade virtual de Superscape.
NOIS Network Driver Interface Specifications.
WindowsCE Windows Compact Edition. Windows usado en ordenadores de bolsillo.
CEO Chief Excutive Officer.
OSR OEM Service Release. Programas (sobre todo S. O.) feitos para ser vendidos por fabricantes de ordenadores novos, metidos xa no disco duro.
TTY TeleTYpewriters. Ven de programas de comunicacións con emulación TTYcomo as vellas teleimpresoras con control asíncrono de bit.
PING Packet INternet Groper. Usado en Internet para saber canto tarda en chegar un paquete de datos desde a páxina web a que estamos conectados a nós.
SMPTE Society Of Motion Pictures and Television Engineers. Fixeron un estandar co seu nome para sincronización de audio e vídeo.
MDMS Microwave Multipoint Distribution System. Para difusión mediante microondas recibidas de satelite.
PDA Personal Digital Assistant
EIA/TIA Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association.
.AIF Abreviatura de AIFF (Audio Interchange File Format). Extensión de ese tipo de ficheiros.
ALAW Formato de audio de telefonía europea.
.AVR Audio Visual Research. Extensión de arquivo de audio.
.C01 Extensión de ficheiro de audio de Typhoon.
.CDR Compact disk Raw
.DCM Extensión de ficheiro de audio de DCM.
DEWF Fromato de audio de Macintosh.
.DIG Extensión de formato de audio de Digilink.
.DMF/.DSF Delussion/XTracker Digital Music/Sample Fileformat. De son.
.DSM Digital Sound Module. Extensión de formato de audio de tracker.
.DTM DigiTracker Module.
.ED/Fx Extensión de ficheiro de Ensoniq.
.FZx Extensión de arquivo de Casio FZ-1.
.GSM RAW GSM formato de audio ou cabeceira de modems de voz de US Robotics.
.INI extensión de banco de son de GUS.
.IT Impulse tracker. Extensión de ficheiro de módulo, instrumento, mostra para tracker.
.KRx Extensión de ficheiro de formato para Kurzweill.
.MPnº Extensión de formato de audio de MPEG, capa nº.
.MTM Extensión de ficheiro MultiTracker Module.
.PPF Pinnacle Program File. Extensión de ficheiro de Turtle Beach.
.RAW Extensión de ficheiro de datos en formato PCM firmado.
.SF SoundFile. Extensión de ficheiro de datos do IRCAM.
.SFR SonicFoundry sample Resource. Extensión de ficheiro.
.SND Sound. Extensión de ficheiro de Raw en formato PCM firmado.
.STM Extensión de ficheiro de Scream Tracker Module v3.
.S3I Extensión de ficheiro de Screamtracker Instrument.
.S3M Extensión de ficheiro de Screamtracker Module v3.
ULAW Formato de audio da telefonóia de USA.
.AU Extensión de ficheiro de son de audio de Java.
ACM Audio Compression Manager. Filtros para procesar sons executando as funcións de un DSP e dándolle o son reverb, etc.
.PWL PassWord Log. Extensión de ficheiros que en W95 conteñen claves.
MTU Maximum Trnasmision Unit. Tamaño do paquete de datos intercambiados nunha conexión.
TTL Time To Live. Tempo que os paquetes de datos poden aguantar os intentos de transmisión entre servidores antes de que expiren.
WDCDMA Wideband-Code Division Multiple Access. 3ª xeración de telefonía móvil.
ICA Independent Communications Architecture. Protocolo de ocmunicacións d Citrix para WNT que permite funcionar a boa velocidade a arquitectura servidor/cliente.
TCS Thin Client/Server. Arquitectura onde os programa e S.O. residen nun servidor e os terminais son semellantes a terminais tontos.
WOW Win 16 On Win32. Subsistema de WNT que chama para executar aplicacións de 16 bits en WNTcon WOWEXEC.EXE
LLC Logical Link Control. Subnivel do nivel de enlace en WNT xusto por enriba do subnivel MAC.
ASP Active Server Pages.Tecnoloxía de Internet Information Server (de WNT) alternativa a CGI. Tamén hai extensión .ASP de arquivos feitos con esta tecnoloxía.
ISAPI Internet Server API. PAra desenrrolar aplicacións no servidor con IIS.Alternativa ó CGI.
MMC Microsoft Mangement Console.
NTFS NT File System. Alternativa a FAT.
ACL Access Control List. Define niveis de aaceso a arquivos e directorios no NTFS.
WINS Windows Internet Naming Server. Protocolo interno de WNT.
UDF Universal Disk Format.
SMIL Synchronized Multimedia Integration Language. Standard do W3C para a multimedia sobre o web.
W3C World Wide Web Consortium. Parte da Internet Society que se ocupa de definir os estandares a usar na web.
EPIC Explicitely Parallel Instruction Computing. Termo que usa Intel para referirse a procesadores VLIW.
VLIW Very Long Instruction Word. Arquitectura interna de procesadores capaces de executar intruccións e procesos en paralelo.
SMP Symetric MultiProccessing.
SWAP Shared Wireless Access Protocol. Especificación de rede inalámbrica para que ordenadores e dispositivos electrónicos sea conectado por toda a casa.
GigaPOP Gigabits per second Points Of Presence. Punto de interconexión de redes previsto para Internet2.
RRAS Routing and Remote Access Service. Router de software (pode sustituir a un router físico incluido en WNT Server.
CODEC COmpressor/DEsCompressor.
.TAR Extensión de arquivo tar comprimido.
.TGZ Tar GZipped. Arquivo Tar recomprimido con GZIP.
BSD Berkeley Software Distribution. Distribución libre de Unix feita na universidade de Berkeley.
FSF Free Software Foundation
GNU GNU is Not Unix. Licencia para compartir paquetes de software de balde no mundo Unix.
GPL GNU PUblic Licence.
MPTN MultiProtocol Transport Network. Protocolo de rede de IBM para conectar redes TCP/IP con mainframes.
MTU Maximum Trnsmit Unit.
NIS Network Information Service. Servicio que proporciona a información necesaria para todas as máquinas da rede.
NNTP Network News Transport Protocol.Usado para transmitir mensaxes de Usenet sobre TCP/IP.
OSF Open Software Foundation.
POSIX Portable Operating System Interface. Familia de standares abertos de sistemas baseados en UNIX.
RPC Remote Procedure Call.
RPM Redhat Package Manager. Sistema de actualización usado no Linux Redhat.
LMDS Local MultipointDistribution System. Sistema de construcción de redes troncais baseadas en ondas de radio.
VDM Virtual DOS Machine. Simulación de un entrono DOS en WNT para poder executar aplicaións de 16 bits. Faise ocn WOWEXEC e con NTVDM.EXE
LILO LInux LOader. Programa para facer elección de sistema operativo no arranque de un ordenador con Linux.
SAN Storage Area Network. Rede dedicada que conecta servidores e periféricos de almacenamento.
GNOME GNU Network Object Model Enviroment. Aplicación para traballar en entorno gráfico con Linux.
KDE K Desktop Enviroment. Outra aplicación para traballar con escritorio con Linux.
GIMP GNU Image Manipulation Program. Programa de manexo de imaxe para Linux.
AES Advanced Encrytion Standard. Algoritmo de encriptación sucesor do DES.
ICANN Internet Corporation for the Assignament of Names and Numbers. Autoridade que controla os enderezos IP, os dominios e os protocolos en Internet.
ASIO Audio Stream Input Output. Standar de Steinberg para facer drivers que eviten a latencia en elementos musicais.